Postup pri podávaní žiadosti na vydanie kódu pokladnice ORP a zrušenie DKP

Finančná správa zverejnila postup pri podávaní žiadosti o kód pokladnice ORP a metodický pokyn k postupu pri zrušení DKP.

Na webových stránkach Finančnej správy sú zverejnené dva dokumenty:

Spôsob elektronického podávania žiadosti o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient (VRP/ORP) cez portál finančnej správy

Metodický pokyn k postupu pri zrušení daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice 3/ERP/2019/MP

Zákazníkom odporúčame, aby čo najskôr požiadali o pridelenie kódu pokladnice na všetky pokladnice, ktoré sa budú používať ako online registračné pokladnice (ORP). V žiadosti o pridelenie kódu pokladnice je potrebné zároveň oznámiť ukončenie prevádzky týchto ERP pokladníc t.j. uviesť ich DKP a dátum ukončenia.

V kapitole 1.1 Metodického pokynu, v poslednej vete druhého odstavca sa píše:

Ak podnikateľ v žiadosti o pridelenie kódu PEKK ako dátum ukončenia prevádzky ERP uvedie dátum vyšší ako je 30.06.2019, bude sa za dátum ukončenia prevádzky ERP považovať dátum 30.06.2019.

Na základe uvedenej vety odporúčame uvádzať dátum ukončenia ERP 31.12.2019. Vytvorí sa tým časový priestor na prerobenie ERP a ORP aj v prípade, ak bude termín povinného prechodu na ORP posunutý z 1.7.2019 na neskorší termín.

V tomto dokumente Stiahnutie identifikačných a autentifikačných údajov pri ORP nájdete podrobný postup ako si vyžiadať a stiahnúť identifikačné a autentifikačné údaje z portálu finančnej správy.