Program je určený na spracovávanie špecifických činností centrály maloobchodnej siete, spracovávanie vybraných procesov a údajov predajní. Je spravidla nasadený v centrále firmy, kde zastrešuje a prepája ostatné programy ISM. Slúži na riadenie siete maloobchodných predajní, predstavuje rozhranie, cez ktoré ISM spolupracuje so systémami tretích strán, zároveň plní úlohu administračného centra, z ktorého je možné riadiť počítačové programy na jednotlivých predajniach (nastavovať ich parametre, prístupové práva a distribuovať nové verzie).
Modulárna štruktúra COS umožňuje, aby sa pre vybratý model riadenia maloobchodnej siete používali iba tie moduly, ktoré poskytujú požadovanú funkcionalitu. Primárnou úlohou COS je centralizovať vybrané procesy a činnosti tak, aby sa nemuseli resp. nemohli vykonávať v jednotlivých predajniach (centrálna správa spoločných číselníkov, zaraďovanie nových tovarov do predaja, rozhodovanie o tom, ktoré tovary sa budú predávať v ktorých predajniach, za akú predajnú cenu a pod.).

Modul Základné prostredie – tvorí jadro aplikácie COS. Obsahuje služby pre správu tlače, tabuliek, parametrov, prístupových práv, komunikačné a konfiguračné služby. Obsahuje základné číselníky pre ostatné moduly a aplikácie na predajniach. Ostatné moduly COS využívajú služby tohto modulu – bez neho ich nie je možné používať.

Modul Informácie o predajniach s MOP – poskytuje informácie o spracovaných údajoch a vykonaných činnostiach v predajni s programom MOP.

Modul Evidencia došlých faktúr – umožňuje evidovať došlé faktúry za nákup tovaru do maloobchodných predajní. K zaevidovaným došlým faktúram je možné pripojiť doklady o príjme vytvorené v programe MOP. Informácie z tohto modulu je možné integrovať do účtovníctva.

Modul Automatizovaný import došlých faktúr – v prípade, že dodávatelia tovaru sú schopní poskytovať došlé faktúry v elektronickej podobe, modul umožňuje v rámci automatizovaného spracovania dávky zaevidovať došlú faktúru i súvisiace príjemky po jednotlivých tovarových druhoch. Týmto sa výrazne znižuje prácnosť pri spracovaní veľkého množstva došlých faktúr.

Modul Centrálne objednávky – umožňuje vyhotoviť viacerými spôsobmi centrálnu objednávku tovaru za jednotlivé predajne. Do objednávky je možné zaradiť tovary z ponukového listu, z číselníka tovarov alebo pripojiť objednávku vystavenú v predajni. Objednávky sa z COS odosielajú priamo dodávateľovi a súčasne do predajní už ako záväzné objednávky.

Modul Centrálne ponukové listy – slúži na riadenie sortimentu, ktorý sa môže predávať v jednotlivých prevádzkach, alebo skupinách prevádzok. Pre každého dodávateľa sa vytvorí jeden, alebo viac ponukových listov a predajne môžu objednať tovar iba z ponukového listu. To zabráni tomu, aby si predajne objednali tovar, ktorý sa v predajni nemá predávať. Ponukový list dodávateľa je možné vytvoriť importom z ponukového listu, ktorý poskytne dodávateľ v elektronickej podobe.

Modul Kredity – ponúka univerzálny nástroj na evidovanie ľubovoľného kreditu a jeho čerpanie pri nákupe v pokladnici vo forme zľavy, dividendy (odmeny), platidla vo forme stravovacej poukážky. Kredit je viazaný na vernostnú kartu zákazníka a môže sa čerpať v ktorejkoľvek predajni.

Modul Darčekové poukážky a motivačné zľavy – je nástrojom na poskytovanie adresných zliav pre konkrétnych zákazníkov, poskytovanie zliav na základe určitých udalostí, analýzy nákupných zvyklostí zákazníkov, cielených kampaní pre vybrané skupiny zákazníkov a predaj darčekových poukážok. Cieľom je poskytovať jednorazové zľavy aj pre zákazníkov, ktoré je možné uplatniť pri ďalšom nákupe. Centrálna evidencia darčekových poukážok a zľavových kupónov umožňuje, že ich uplatnenie nie je viazané na miesto vydania, t.j. môžu sa uplatniť v ktorejkoľvek predajni.

Modul EDI komunikácia – umožňuje elektronickú výmenu údajov  s dodávateľmi v štandarde EDIFACT.  Podporuje odoslanie objednávky, reklamácie alebo príjemky dodávateľovi a príjem dodacieho listu, faktúry alebo dobropisu od dodávateľa. Faktúry a dobropisy je možné automatizovane spárovať s príjemkami a zaevidovať do evidencie došlých faktúr.

Modul Komunikácia so SOFTIP PROFIT – zabezpečuje prepojenie programu COS s komplexným informačným systémom spoločnosti SOFTIP PROFIT pre riadenie v oblasti ekonomických a finančných procesov. Základnou vlastnosťou prepojenia je, že vybrané evidencie z COS sa preberajú priamo z informačného systému PROFIT.

Modul Komunikácia s Planning Wizard – umožňuje komunikáciu s produktom Planning Wizard od spoločnosti Logio. Výmena údajov prebieha cez rozhranie COSPW. Planning Wizard sa používa na prípravu návrhov objednávok z ponukových listov jednotlivých dodávateľov a ich rozvozných dní. Prepojenie ISM a Planning Wizard si vyžaduje používanie modulu CPL – Centrálne ponukové listy.

Modul Dokladový systém predajní – je určený na evidenciu dokladov a stavu zásob predajní, ktoré nepoužívajú aplikáciu MOP.

Modul Dátový sklad – slúži na ukladanie žurnálov účteniek z jednotlivých pokladní do centrálnej evidencie, ktorá je vytvorená v osobitnej SQL databáze. Uložené žurnály je možné použiť na rôzne analýzy predaja a nákupných zvyklostí zákazníkov.

Modul Obalové konto dodávateľov – je určený na prácu s obalovými kontami dodávateľov. Používa sa na zistenie podkladov pre vrátenie rovnakého počtu obalov dodávateľovi, ako bol od neho prijatý.

Modul Rozbory – plánovanie, plnenie plánu – používa sa na vytvorenie a evidovanie plánu obratov, nákupov, zásob, výnosov a nákladov za predajne a sklady po mesiacoch, ako aj na sledovanie plnenia plánu a jeho vyhodnocovanie.