Úlohou programu v rámci ISM, je zabezpečiť elektronickú archiváciu kontrolných pások z pokladníc. Povinnosť uchovávať kontrolné pásky bola zavedená vyhláškou č. 55/1994 o používaní ERP. Nový zákon č. 289/2008 túto povinnosť zrušil a nahradil ju uchovávaním elektronického žurnálu na predpísaných pamäťových médiách, ktoré sú súčasťou pokladnice. Napriek tomu je aj v súčasnosti prínosom tohto programu, okrem archivácie historických kontrolných pások, možnosť vytvoriť si prehľadný centrálny archív žurnálov zo všetkých pokladníc jednotlivých predajní.

Archív môže obsahovať aj zoznam médií, na ktorých sú jednotlivé záznamy uložené. Umožňuje veľmi jednoduchým a efektívnym spôsobom vyhľadať staré účtenky, či už v prípade reklamácie zákazníkom, požiadavky kontrolného orgánu alebo pre potreby internej kontroly pokladníkov.

Program dokáže spolupracovať s rôznymi zariadeniami, ktoré umožňujú ukladanie údajov na vhodné archivačné médiá (magnetooptické, CD ROM, CD RW, DVD, pamäťové karty, a pod.). Podmienkou je aby zariadenie podporoval operačný systém a sprístupnil ho ako štandardné diskové zariadenie.