Používa sa na efektívne riadenie maloobchodnej, ale aj veľkoobchodnej predajne. MOP poskytuje rozsiahle funkčné možnosti na zabezpečenie prevádzky predajne, získanie podrobných informácií o jej činnosti a výkonnosti. Je vysoko parametrizovateľnou aplikáciou, čo umožňuje nájsť pre každú predajňu tú najvhodnejšiu konfiguráciu. Aplikácia komunikuje so širokým spektrom technických prostriedkov používaných na predajniach, ako sú elektronické systémové váhy, elektronické pokladničné váhy, prenosné zariadenia pre zber údajov (záznamníky), tlačiarne etikiet a cenoviek, snímače čiarových kódov, snímače kariet, overovače predajných cien.

Základný modul programu poskytuje služby na evidenciu zásob predajne v množstve, s možnosťou finančnej evidencie zásob v nákupných cenách (systém váženého aritmetického priemeru) aj v predajných cenách. Zásoba sa mení len na základe dokladov (príjemky, výdajky, predajové doklady, škody, prírastky, precenenia…), ktoré je možné zaúčtovať. Doklady je možné vytvárať automatizovaným spôsobom. Predaj s rôznymi formami úhrady je realizovaný prostredníctvom programu KASAwin, s ktorým dokáže spolupracovať v sieťovom aj autonómnom režime. Predaj na faktúru prevodným príkazom je možný aj cez program MOP. Číselníky a pomocné evidencie zjednodušujú, riadia a usmerňujú tvorbu dokladov. Program obsahuje nástroje na riadenie cien (predajové akcie, príprava precenenia, množstvové/hodnotové zľavy), vernostné systémy pre odberateľov (vernostné karty s okamžitou/dodatočnou zľavou, špeciálne odberateľské ceny/zľavy), umožňuje ručné/automatizované vytváranie objednávok na dodávateľa, eviduje reklamačný sklad, inventúry, obalové kontá dodávateľov, zálohy od zákazníkov, trezor predajne, rieši konsignačné tovary, tlač cenoviek… Výstupy rôznych typov údajov (zásoby, doklady, tržby, výnosy, obrátka …) sú riešené formou tlačových zostáv a prehľadov. Systém prístupových práv povoľuje/blokuje služby a činnosti v programe. Na spracovanie pravidelne sa opakujúcich úloh je možné využiť plánovač úloh. V spolupráci s programom ISM Agent je možné niektoré úlohy plánovača vykonávať na pozadí alebo aj v čase, keď program MOP nie je spustený.

K dispozícii je aj špeciálny variant programu MOP pre predajné oddelenia. Využíva sa zvyčajne v obchodných domoch s viacerými oddeleniami, ktorých zásoby sa evidujú osobitne. Program MOP sa využíva v rôznych typoch predajní s rôznymi systémami riadenia predaja. Môže pracovať autonómne alebo ako riadený z programu COSwin. Keďže obchod je dynamická oblasť, kde je potrebné neustále prinášať novinky, ponúkame k programu MOP množstvo rozširujúcich modulov.

Modul Kalkulácie – zabezpečuje kalkuláciu a výrobu hotových výrobkov priamo v predajnej jednotke – predajňa lahôdok, cukráreň s vlastnou kuchyňou pre prípravu tzv. hotových výrobkov (jedál, polievok, zákuskov, koláčov, nápojov, …). Je možná ručne spustená výroba, aj automatická výroba predaných výrobkov.

Modul Obalové kontá odberateľov – sa používa na evidenciu obalového konta registrovaných odberateľov za účelom kontroly spätného výkupu prázdnych obalov.

Modul Cenové hladiny – sa využíva na evidenciu niekoľkých predajných cien k položke, čo umožňuje rôznym skupinám odberateľov predaj tovaru v rôznych cenách (koncoví odberatelia, odberatelia pre ďalší predaj tovaru a pod.).

Moduly Odložené nákupy pre Windows, ODNW – dotykové ovládanie – slúžia na vytváranie odložených nákupov, ktoré sa následne spracujú v pokladničnej aplikácii. Modul Odložené nákupy pre Windows – dotykové ovládanie umožní používanie modulu dotykom na zobrazovacom paneli.

Modul Odberateľské objednávky – je určený na evidenciu a spracovanie objednávok od odberateľov voči maloobchodnej prevádzke. Objednávky sa môžu evidovať ručne alebo automatizovane (dávka z e-shopu, od odberateľov).

Moduly Elektronické odberateľské objednávky, Elektronické odberateľské objednávky dílera – rozširujú možnosti používania MOP vo veľkosklade pridaním služieb na vystavovanie a spracovanie elektronických objednávok. Objednávky môže vystavovať predajňa priamo alebo prostredníctvom obchodného zástupcu (dílera), s priamym zápisom objednávky do evidencie v MOP.

Modul Stravovacie poukážky ¹) – umožňuje priebežné zadávanie stravovacích poukážok do nákupu prostredníctvom snímania ich čiarového kódu, zadávať stravovacie poukážky priamo do nákupu ešte pred potvrdením platby, automaticky rozpoznáva vydavateľa stravovacej poukážky, jej nominálnej hodnoty a doby platnosti. V MOP vytvára evidenciu všetkých zosnímaných poukážok, umožňuje online overenie platnosti poukážky priamo u jej vydavateľa a online preplácanie stravovacích poukážok.

Modul Čerpanie kreditov ¹) – zabezpečuje vyplácanie zliav a dividend, držiteľovi vernostnej karty poskytuje vyplácanie zľavy vo výške určitého percenta z kumulovanej sumy nákupov. Modul zároveň ponúka univerzálny nástroj na poskytovanie ľubovoľného kreditu, ktorý sa dá čerpať vo forme zľavy alebo platidla za nákup tovaru na pokladnici (napr. stravenky, darčekové karty, dobíjacie karty a pod.).

Modul Predaj a uplatnenie darčekových poukážok ¹) – umožňuje majiteľovi darčekovej poukážky uplatniť ju pri nákupe a znížiť sumu na úhradu za nákup o hodnotu poukážky.

Modul Komunikácia so systémovými váhami – umožňuje komunikáciu so systémovými elektronickými váhami. Tieto umožňujú z naváženého (nekusového) tovaru generovať etiketu, obsahujúcu údaje o tovare potrebné pre ich zosnímanie na pokladnici, a teda rýchle a bezchybné zaradenie položky do dokladu.

Modul Overovač predajných cien – je určený na overovanie predajnej ceny tovaru zákazníkom formou zosnímania tovaru. Po zosnímaní sú na obrazovke vypísané údaje o tovare, hlavne cena.

Modul LED TV panely – zabezpečuje export tovarov do LED TV panelu, na ktorom sa tovary zobrazujú vo forme cenoviek. Exportujú sa tovary, ktoré sú v stave zásob označené pre zobrazenia na LED TV. Export sa robí automatizovane vždy po zmene predajnej ceny tovaru alebo spustením služby programu. Súčasťou exportu môžu byť aj obrázky jednotlivých tovarov, ak sú tovarom priradené v stave zásob. Pre používateľov programu COSwin je k dispozícii používateľský modul, ktorý umožňuje definovať rozloženie tovarov na jednotlivých LED TV paneloch.

Moduly programu KASAwin, ktoré sú spravované v MOPwin:

Modul Zákazky – umožňuje zaevidovať požadované služby a tovary zákazníkom, sledovať stav zákazky a v konečnom dôsledku odovzdanie – predaj zákazky zákazníkovi. Modul sa využíva v zariadeniach poskytujúcich služby (napr. foto, krajčírstvo, …).

Modul Pripojenie pokladničnej váhy – využíva možnosť používania pokladničných – check out, on-line váh tak, aby sa hmotnosť tovaru na nich uložená prenášala do dokladu. Tým sa eliminuje nesprávne prepísanie množstva z displeja váhy do dokladu a súčasne sa urýchľuje blokovanie nákupu.

Modul Pripojenie platobného terminálu – umožňuje spracovať transakcie platba bankovou kartou, platba bankovou kartou s cashbackom, storno nákupu zaplateného platobnou kartou, storno a reklamácia platobnou kartou.

Modul Pripojenie platobného terminálu – rozšírené služby ¹) – umožňuje spracovať transakcie dobitia kreditu mobilného telefónu, platenie účtov (UNIKASA, AXAPAY) a poskytnutie vernostnej zľavy, prípadne pri použití platobného terminálu AXAPRO a PRINTEC aj vyplácanie dividend a platby stravovacími kartami.

Modul Stravovacia karta Benefit Plus – umožňuje na pokladni s programom KASAwin používať, online overovať a autorizovať platbu prostredníctvom Stravovacej karty Benefit Plus od vydavateľa Benefit Management.

Modul Vydanie a uplatnenie kupónov motivačných zliav ¹) – motivačné zľavy sú poskytované formou jednorazových zľavových kupónov. Zľavový kupón sa vytlačí na účtenkovej tlačiarni pri ukončení nákupu a je možné uplatniť ho pri ďalšom nákupe. Platnosť zľavového kupónu je spravidla časovo ohraničená, časové ohraničenie na uplatnenie kupónu motivuje zákazníka v krátkom čase znovu navštíviť predajňu.

Modul Aktuálne zásoby iných prevádzok ¹) – umožňuje zistiť aktuálny stav zásob v celej obchodnej sieti predajní zákazníka. Veľmi rýchlym spôsobom umožňuje na predajni zistiť, aká je aktuálna zásoba určitého tovaru v iných predajniach vlastnej obchodnej siete.

Moduly Národná bločková lotéria – základný modul, NBL – registračný poplatok – umožňujú používateľovi, po splnení technických podmienok pre registráciu (pripojenie predajne do internetu s pevnou verejnou IP adresou), registrovať účtenky do Národnej bločkovej lotérie. Druhý modul umožňuje vyberať registračný poplatok za registráciu účtenky.

Modul Stieracie žreby Niké – umožňuje používateľovi online overovať platnosť a výhru stieracieho žrebu priamo u emitenta, vyplatiť výhru zákazníkovi v hotovosti a online potvrdiť jej vyplatenie priamo u emitenta, poskytovať prehľad výhier stieracích žrebov, vytvárať mesačný výkaz mandatára pre Niké o predaji a vyplatených výhrach stieracích žrebov.

Modul Stieracie žreby Lotterie – umožňuje používateľovi online overovať platnosť a výhru stieracieho žrebu priamo u emitenta, vyplatiť výhru zákazníkovi v hotovosti a online potvrdiť jej vyplatenie priamo u emitenta, poskytovať prehľad výhier stieracích žrebov, vytvárať mesačný výkaz mandatára pre Lotterie o predaji a vyplatených výhrach stieracích žrebov.

¹) moduly sú funkčné iba v spolupráci s COSwin